Ochrana osobních údajů

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informace návštěvníkům webových stránek společnosti Chodit.cz 

 

Zpracovávané osobní údaje 

Společnost Radim Holba - CHODIT.CZ v souvislosti se svou podnikatelskou činností provozuje a využívá ke své prezentaci a propagaci webové stránky. 

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba aktivně zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s vámi dále komunikovat. 

Ve vztahu k návštěvníkům webových stránek tak obecně máme k dispozici pouze technické údaje, jako jsou informace o IP adrese (internetový protokol), typu prohlížeče, poskytovateli internetu (IPS), datu/času, odkazujících/výstupních stránkách, počtu kliknutí k analýze trendů apod., které nejsou spojeny s žádnými informacemi, jež by identifikovaly konkrétní osobu. 

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb, a to ať již v postavení odběratele, tak i dodavatele. 

V takových případech se obvykle jedná o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa sídla/ bydliště, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo. 

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce a oprávněné zájmy správce. 

Subjekty údajů a jejich práva 

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Radim Holba - CHODIT.CZ jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva: 

• právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů; • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně; • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“); • právo na omezení zpracování osobních údajů; • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů; • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami). 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 E-mailová adresa: posta@uoou.cz 

Zabezpečení osobních údajů 

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců. 

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Radim Holba - CHODIT.CZ a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů. 

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele. 

Zásady použití souborů cookies (Cookie Policy) 

Společnost Radim Holba - CHODIT.CZ používá na všech svých webových stránkách (dále jen „naše webová/é stránka/y“) tzv. cookies. 

Co jsou cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení uživatelů (návštěvníků) našich webových stránek. Tyto soubory ukládají informace o jejich využívání a přitom nám umožňují vytvořit předpoklady pro jejich optimální fungování a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s Vámi. Podle informací, které získáme pomocí cookies, nelze však přímo identifikovat konkrétní osobu, pouze koncové zařízení. Mezi těmito informacemi a údaji jsou zejména Vaše IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému, koncovém zařízení (např. mobil), nastavení jazyka stránky a také informace o Vašem chování na webové stránce (např. které části navštívíte). 

Typy cookies 

Naše společnost přitom využívá na svých webových stránkách následující cookies, pokud cookies lišta neuvádí jinak: 

Nezbytné (technické) cookies, které jsou důležité pro základní funkčnost webu; Tyto cookies používáme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění správné funkčností webové stránky. 

Preferenční cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval základní volby a informace, které mění jeho chování či vzhled, např. nastavení preferovaného jazyka. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty. 

Statistické (analytické) cookies nám pomáhají zlepšovat výkonnost, vzhled, strukturu a obsah webu. Díky nim můžeme sledovat návštěvnost stránek, chování návštěvníků na stránce a využívání různých funkcí. Získané informace nejsou vázány přímo na konkrétního návštěvníka. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty. 

Marketingové cookies, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení, a to jak na našem webu, tak i napříč jinými webovými stránkami. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty. 

 

Cookies lze také rozlišovat podle doby, po kterou jsou uloženy ve Vašem prohlížeči, a to na: 

krátkodobé (session) cookies – tyto se ukládají pouze po dobu relace, tedy spuštění Vašeho prohlížeče 

dlouhodobé (persistent) cookies – zůstávají uloženy ve Vaše prohlížeči i po skončení relace, pomáhají tak identifikovat Vaše zařízení (nikoli Vás jako konkrétní osobu) při opětovném spuštění prohlížeče 

 

Cookies také můžeme rozlišovat následovně: 

Cookie první strany (first party cookies) – jde o cookies, která běží na doméně naší webové stránky. 

Cookie třetí strany (third party cookies) – jde o cookies, které jsou spojeny s doménami odlišnými od domény naší webové stránky. Třetí strana přitom používá tuto cookie na různých doménách a může tak informace o sledovaných webech uživatele využívat např. pro cílení reklamy Informace o tom, jak náš web používáte, takto sdílíme se třetími stranami - svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Seznam jednotlivých domén a partnerů (poskytovatelů) najdete v tabulce níže. 

 

Podrobné informace k jednotlivým námi používanými cookies naleznete na cookie liště naší webové stránky. 

Souhlas s použitím cookies 

Cookies si můžete nastavit pomocí úvodního cookie banneru (lišty), a to udělit souhlas se všemi cookies, nastavit souhlas jen pro některé typy nebo všechny cookies s výjimkou nezbytných technických cookies odmítnout. Po kliknutí na jednotlivý typ cookies dostanete informace o jednotlivých cookies a můžete si nastavit souhlas i jen pro některé z nich nebo pro jednotlivou doménu třetí strany (partnera). 

Svoje rozhodnutí můžete kdykoliv změnit opětovným vyvoláním cookie lišty pomocí označeného cookies políčka na naší webové stránce. 

U technických cookies není možné udělit souhlas či je odmítnout, neboť jsou pro fungování naší stránky nezbytné. Ostatní cookies nemůžeme po 01.01.2022 do Vaše zařízení ukládat bez Vašeho souhlasu. 

Nastavení/výmaz cookies pomocí prohlížeče 

Další možností, jak nastavit či zcela odmítnout použití cookies je prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče, který můžete využít i pro pravidelné odstraňování cookies. Upozorňujeme ale, že pokud nepovolíte cookies vůbec nebo zakážete použití pouze některých typů, nemusí naše webová stránka zcela správně. Níže uvádíme návody pro ty nejpoužívanější: 

Chrome Firefox Internet Explorer Android 

Vaše práva a další informace o zpracování osobních údajů 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naší společností a také Vašich práv jako subjektu těchto údajů naleznete v našich Zásadách o zpracování osobních údajů (Privacy Policy) uveřejněných také na našich webových stránkách. 

Podrobnější informace o jednotlivých cookies poskytneme na vyžádání na info@chodit.cz 

Jak nás můžete kontaktovat 

V případě jakýchkoli Vašich dotazů anebo uplatnění Vašich práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: 

• písemně formou dopisu/ oznámení na adresu:

Radim Holba - CHODIT.CZ

Kouty 1564, Valašské Meziříčí, 75701; 

identifikační číslo: 68193009

• elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: info@chodit.cz ; • telefonicky na tel. čísle: +420 777 599 400.